Language:

  • Русский
  • Українська
  • English

КОВАЛЕНКО Світлана Миколаївна

КОВАЛЕНКО Світлана Миколаївна (07.07. м. Харків) – фахівець з управління якістю, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри товарознавства НФаУ. Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1991), де і працює: старший лаборант кафедри органічної хімії (1991-1996), начальник ВТК ТОВ «Магік» (1996-1999); старший науковий співробітник Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських препаратів (1999-2002), асистент кафедри органічної хімії (2002), доцент та завуч кафедри управління якістю (2002-2012), доцент та завуч кафедри товарознавства (з 2012). Позаштатний сертифікований аудитор систем управління якістю ТОВ «Міжгалузевий центр якості «ПРИРОСТ» Української асоціації якості (з 2005). У жовтні 2014 року захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології комбінованих лікарських препаратів на основі сульфурорганічних кислот» зі спеціальності 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація», науковий консультант: доктор фармацевтичних наук, професор Баранова І.І. У лютому 2015 року присвоєно вчене звання доктора фармацевтичних наук. З квітня 2015 року професор кафедри товарознавства.   Навчально-методична робота. Читає лекції з товарознавства та управління якістю, автор і співавтор 3-х монографій, 3-х навчальних посібників. Науково-дослідна робота: розроблення складу, технології та стандартизація фармацевтичних препаратів у формі таблеток та гелів, розроблення МКЯ на фармацевтичні препарати, розроблення навчально-методичних матеріалів для підготовки фахівців з якості фармацевтичної галузі із застосуванням мультимедійних технологій. Кандидатську дисертацію на тему «Глісульфазид: розробка оптимальних технологій та методик стандартизації та лікарських форм» захистила 1996 року. Автор і співавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць, у т. ч. – 3 навчальних посібників, 3 монографій, 58 наукових статей, 4 методичних рекомендацій, 4 патентів, 6-ти статей до Фармацевтичної енциклопедії. Під керівництвом готується 1 кандидатська дисертація здобувача кафедри товарознавства Кучеренко Вікторії Сергіївни. Громадське доручення:  з  листопада 2014 р. член робочої комісії з розробки і впровадження СУЯ в НФаУ; з 2015 р. член апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01. Нагороджена Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації (2005) та Національного фармацевтичного університету (2010). KOVALENKO Svetlana Nikolaevna (07.07.1968, Kharkov) – Specialist in quality management, Doctor of Pharmacy, professor of the Department of commodity Science. Graduated Kharkov Institute of Pharmacy in 1991. Work experience: Senior Laboratory of the Department of Organic Chemistry (1991-1996), Head of Quality Control Department “Magik” (1996-1999), senior researcher of the State Research Laboratory quality control of drugs (1999 -2002), assistant in Department of Organic Chemistry in 2002, associate professor and dean of the Department of quality management (2002-2012), assocuate professor and deanlecturer and head teacher of commodity department since 2012. Freelance certified auditor for quality management systems of ” Interdisciplinary Center quality “PRIROST” Ukrainian Quality Association since 2005. Educational-methodical work: She reads lectures on Commodity and quality management, and so- author of three monographs, three educational textbooks. Research work: “Development of content, technology and standardization of pharmacy preparations in the form of tablets and gels, development MKY for pharmacy, development of teaching materials for training of quality pharmacy sector using multimedia technology. PhD thesis “Glisulfazid: developing the technologies and methods of standardization and dosage forms ” defended in 1996. She has authored more than 100 scientific and methodical works, including – 25 scientific articles in professional journals, and articles 6 to pharmacy encyclopedia. Supervises the preparation of one associate professor of science. Awarded Diplomas of Kharkov Regional State Administration (2005) and the National University of Pharmacy in 2010.