Навчально-методична література кафедри

ВИДАННЯ КАФЕДРИ:

 1. Медична техніка у фізичній терапії: методичні рекомендації для аудиторної роботи [Текст] / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, Ю. О. Безпала. – Харків : НФаУ, 2021. – 46 с. https://irbis.nuph.edu.ua/cgibin/irbis64r_01/cgiirbisexe?I21DBN=HEAD&P21DBN=HEAD&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P02=1&2_S21P03=S=&2_S21STR=2021-1 
 2. Медична техніка у фізичній терапії : методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» [Текст] / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, Т. В. Дядюн. – Харків : НФаУ, 2021. – 20 с. https://irbis.nuph.edu.ua/cgibin/irbis64r_01/cgiirbisexe?I21DBN=HEAD&P21DBN=HEAD&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P02=1&2_S21P03=S=&2_S21STR=2021-2
 3. Медична техніка у фізичній терапії: методичні рекомендації для викладачів [Текст] / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, Т. В. Дядюн. – Харків : НФаУ, 2021. – 68 с. https://irbis.nuph.edu.ua/cgibin/irbis64r_01/cgiirbisexe?I21DBN=HEAD&P21DBN=HEAD&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P02=1&2_S21P03=S=&2_S21STR=2021-3
 4. Медичне товарознавство : методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» [Текст] / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, Т. В. Дядюн. – Харків : НФаУ, 2021. – 16 с. https://irbis.nuph.edu.ua/cgibin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HEAD&P21DBN=HEAD&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P02=1&2_S21P03=S=&2_S21STR=2021-4
 5. Медичні прилади. Глюкометри : методичні рекомендації для аудиторної роботи / І. І. Баранова, О. М. Безчаснюк, С. М. Коваленко, С. В. Бреусова, Ю. О. Безпала, М. В. Нікітіна. − Харків : НФаУ, 2020. − 34 с. https://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2020/2020_glukometru_mr.pdf
 6. Медичні апарати. Іригатори : методичні рекомендації для аудиторної роботи / І. І. Баранова, С. М. Коваленко, С. В. Бреусова,  Ю. О. Безпала,  О. М. Безчаснюк, М. В. Нікітіна.  − Харків : НФаУ, 2020. − 36 с. https://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2020/2020_irigator_mr.pdf
 7. Медичні апарати. Небулайзери та інгалятори : методичні рекомендації для аудитоної роботи / Баранова І. І., Безпала Ю. О., Коваленко С. М. Бреусова С. В., Безчаснюк О. М., Нікітіна М. В. – Харків : НФаУ, 2020. – 44 с. https://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2020/2020_nebylaizer_mr.pdf
 8. Медичні прилади. Термометри : методичні рекомендації для аудиторної роботи / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, С. М. Коваленко, Ю. О. Безпала, О. М. Безчаснюк, М. В. Нікітіна. − Харків : НФаУ, 2020. − 32 с.
 9. Медичні прилади. Стетоскопи та фонендоскопи : методичні рекомендації для аудиторної роботи / І. І. Баранова, О. М. Безчаснюк, С. М. Коваленко, С. В. Бреусова, Ю. О. Безпала, М. В. Нікітіна. − Харків : НФаУ, 2019. − 28 с.
 10. Товарознавство : методичні рекомендації для викладачів / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, С. М. Коваленко, Ю. О. Безпала, М. В. Нікітіна. − Харків : НФаУ, 2019. − 96 с. https://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2019/2019_tovaroznavstvo_mr_dly_vukladashiv.pdf
 11. Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство : методичні рекомендації для викладачів / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, С. М. Коваленко та ін. − Харків : НФаУ, 2019. − 130 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2019/2019_mr_dlia_vukladachiv_tpkz.pdf
 12. Основи матеріалознавства. Тара та паковання : методичні рекомендації для викладачів / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, С. М. Коваленко Ю. О. Безпала, С. В. Заїка, М. В. Нікітіна. − Харків : НФаУ, 2019. − 92 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2019/2019_mr_osnovu_materialoznavstva_tara_ta_pakovannia.pdf
 13. Товарознавство на фармацевтичному підприємстві : методичні рекомендації для викладачів / І. І. Баранова, С. М. Коваленко, С. В. Бреусова та ін. – Х. : НФаУ, 2019. – 52 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2019/2019_mr_tov_na_farm_predpr.pdf
 14. Медицинское и фармацевтическое товароведение : учебное пособие для соискателей высшего образования специальности «Фармация» / И. И. Баранова, С. Н. Коваленко, Ю. А. Беспалая, Т. В. Дядюн, С. А. Мамедова. – Х. : НФаУ: Золотые страницы, 2018. – Ч. І. – 336 с. (гриф МОЗ (лист № 23-01-9/302 від 08.06.2017 р.)). https://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_tovarovedenie_posobie_rus.pdf
 15. Медичне та фармацевтичне товарознавство : робочий журнал / І. І. Баранова, С. М. Коваленко, С. В. Бреусова, Ю.О. Безпала, С. В. Заїка, М. В. Нікітіна; за ред. І. І. Баранової. – 2-ге вид. − Харків : НФаУ, 2019. − 120 с.
 16. Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство [Электронный ресурс] : метод. рек. з підготовки до аудиторного контролю якості самост. роботи здобувачів вищої освіти заоч. форми навчання/ І. І. Баранова, С. В. Бреусова, Ю. О. Безпала ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Електрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2018. – 32 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_mr_akr_%20tpkz.pdf
 17. Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство [Электронный ресурс] : метод. рек. з підготовки до підсумового модульного контролю [здобувачів вищої освіти спец. “Технологія парфумерно-косметичних засобів”]/ І. І. Баранова [та ін.] ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Електрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2018. – 22 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_mr_pmk_tpkz.pdf
 18. Фармацевтическое и медицинское товароведение [Электронный ресурс] : метод. рек. по подготовке к итоговому модульному контролю [соискателей высш. образования спец. “Фармация”]/ И. И. Баранова [и др.] ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Электрон. текстовые дан. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.  http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_mr_pmk_fmt.pdf
 19. Товарознавство на фармацевтичному підприємстві [Электронный ресурс] : навч. посібник для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спец. “Фармація”/ І. І. Баранова [та ін.] ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Електрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2018. – 160 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_%20tovaroznavstvo_na_farm_pidpriemstvi_navch_posib.pdf
 20. Pharmaceutical and medical commodity science [Electronic resource] = [Фармацевтичне та медичне товарознавство] : methodological recommendations for preparation to the final module contcol [of applicants for higher education specialty “Pharmacy”] / I. Baranova [et al.] ; NUPh, Dep. of Commodity Science. – Electronic text data. – Kharkiv : NUPh , 2018. – 24 p. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_Pharmaceutical%20and%20medical%20commodity%20science%20.pdf
 21. Основи матеріалознавства. Тара та паковання : методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів» /І. І. Баранова, С. В. Бреусова. − Харків : НФаУ, 2018. − 22 с.  http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_mr_pmk_tfp.pdf
 22. Основи матеріалознавства. Тара та паковання : методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості здобувачів вищої освіти заочної форми навчання /І. І. Баранова, С. В. Бреусова. − Харків : НФаУ, 2018. − 30 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_osnovu_materialoznavstva_tara_ta_pakuvannia_mr_sr.pdf
 23. Основи матеріалознавства. Тарата паковання [Электронный ресурс] : метод. рек. до самост. робіт /І. І. Баранова, С. В. Бреусова, С. В. Заїка ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Електрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2018. – 73 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_osnovu_materialoznavstva_tara_ta_pakuvannia_mr_sr.pdf
 24. Товарознавство : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання/І. І. Баранова, Т. В. Дядюн, В. В. Пуль-Лузан. – Х. : НФаУ, 2017. –  108 с.
 25. Товарознавство : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форми навчання /І. І. Баранова, Т. В. Дядюн, В. В. Пуль-Лузан. – Х. : НФаУ, 2017. –  74 с.
 26. Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство : методичні рекомендації/ І. І. Баранова, С. В. Бреусова,  Ю. О. Безпала та ін.  – Х. : НФаУ, 2017. – Ч. ІІ. –  56 с.
 27. Медичне та фармацевтичне товарознавство : підручник у 2–х ч./ І. І. Баранова, С. М. Коваленко, Ю. О. Безпала, Т. В. Дядюн, С. О. Мамедова. – Х. : НФаУ : Оригінал, 2016. – Ч. 2. –304 с.  http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2016/2016_Medychne_ta_farmatsevtychne_tovaroznavstvo_Chastyna_II.pdf
 28. Медичне та фармацевтичне товарознавство : підруч. для студ. ВНЗ/ І. І. Баранова,  С. М. Коваленко, Д. В. Семенів та ін. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. – Ч. 1. –  320 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2017/2017_med_tovaroznavstvo_p1.pdf
 29. Медичне та фармацевтичне товарознавство [Электронный ресурс] : метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю [здобувачів вищої освіти спец. “Фармація”, “Клінічна армація”] / І. І. Баранова [та ін.] ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Еектрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_mr_pmk_mft.pdf
 30. Медичне та фармацевтичнетоварознавство [Электронный ресурс] : метод. рек. з підготовки до аудитор. контролю якості здобувачів вищої освіти заоч. форми навчання / І. І. Баранова [та ін.] ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Еектрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2018. – 30 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_mr_akr_mft.pdf
 31. Медичне та фармацевтичнетоварознавство [Электронный ресурс] : метод. рек. для викладачів / І. І. Баранова [та ін.] ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Електрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2017. – 165 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2017/2017_mr_dla_prepod_mft_nov.pdf
 32. Медичне та фармацевтичнетоварознавство [Электронный ресурс] : метод. рек. для самост. робіт / І. І. Баранова [та ін.] ; НФаУ, Каф. товарознавства. – Електрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2017. – 142 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2017/2017_mr_sr_med_ta_farmacevtuchn’e_tovaroznavstvo.pdf
 33. Медичне та фармацевтичне товарознавство : підручник у 2-х ч. Частина 2/ І. І. Баранова, С. М. Коваленко, Ю. О. Безпала, Т. В. Дядюн, С. О. Мамедова. – Х. : НФаУ : Оригінал, 2016. – 304 с. http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2016/2016_Medychne_ta_farmatsevtychne_tovaroznavstvo_Chastyna_II.pdf
 34. Фармацевтическое и медицинское товароведение : конспект лекций в таблицах и схемах/ И. И. Баранова, С. В. Бреусова, В. Г. Демьяненко. − Х. : ФОП В. В. Петров, 2016. – 112 с.
 35. Фармацевтическое и медицинское товароведение : конспект лекций в таблицах и схемах / И. И. Баранова, С. В. Бреусова, В. Г. Демьяненко. − Х. : НФаУ, 2016. – 112 с.
 36. Pharmaceutical and medical commodity science : workbook. / I. I. Baranova, V. Demyanenko, S.V. Breusova, S. N. Kovalenko, S. A. Mamedova. – Kharkiv : NUPh, 2016. – 52 p.
 37. Pharmaceutical and medical commodity science : workbook. / I. I. Baranova, V. Demyanenko, V. G. Demyanenko S.V. Breusova, S. N. Kovalenko, S. A. Mamedova. – Kharkiv : NUPh, 2016. – 67 p.
 38. Медицинское и фармацевтическое товароведение : рабочий журнал для заочного отделения / И. И. Баранова, С. Н. Коваленко, С. В. Бреусова, О. В. Лебединец. – Х. : НФаУ, 2016. – 52 с.
 39. Медичне та фармацевтичне товарознавство : робочий журнал / І. І. Баранова, В. Г. Дем’яненко, Т. В. Дядюн, С. В. Бреусова, С. М. Коваленко, Ю. О. Безпала; за ред. І. І. Баранової. − Х. : НФаУ, 2016. – 112 с.
 40. Медицинское и фармацевтическое товароведение : рабочий журнал / Баранова І.І., Дем´яненко В.Г., Бреусова С.В., Коваленко С.М., Трунова Т.В.; под ред.  И. И. Барановой.  − Х. : НФаУ, 2016. – 112 с.
 41. Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство : робочий журнал / І. І. Баранова, В. Г. Дем’яненко, С.М. Коваленко, С. В. Бреусова, Т.В. Дядюн ; за ред. І. І. Баранової.  – Х. : НФаУ, 2015. –  148 с.
 42. Медичне та фармацевтичне товарознавство : робочий журнал / І. І. Баранова, В. Г. Дем’яненко, Т. В. Дядюн, С. В. Бреусова, С. М. Коваленко, Ю. О. Безпала; за ред. І. І. Баранової. − Х. : НФаУ, 2015. – 112 с.
 43. Від курсу медичного товарознавства до кафедри товарознавства : монографія / І. І. Баранова, В. В. Пуль-Лузан, Ю. О. Безпала та ін. ; за ред. проф. І. І. Баранової. – Х. : НФаУ, 2015. – 224.
 44. Материаловедение медицинских и фармацевтических товаров : учебник для студентов высших учебных заведений / В. Г. Демьяненко, И. И. Баранова, Д. В. Демьяненко, С. В. Бреусова ; под ред. проф. В.Г. Демьяненко. – Х. : НФаУ, 2015. – 220 с. (гриф МОН лист № 1/11 – 7042 від 20.05.2015).
 45. Медицинское и фармацевтическое товароведение : рабочий журнал / Баранова І.І., Дем´яненко В.Г., Бреусова С.В., Коваленко С.М., Трунова Т.В.; под ред. И. И. Барановой.  − Х. : НФаУ, 2015. – 112 с.
 46. Medical and pharmaceutical commodity science : робочий журнал / І. І. Баранова, Д. В. Дем’яненко, В. Г. Дем’яненко, С. В. Бреусова, С. М. Коваленко, С. О. Мамедова. – Х. : НФаУ, 2014. – Ч. 1. – 67 с.
 47. Medical and pharmaceutical commodity science : робочий журнал журнал / І. І. Баранова, Д.В. Дем’яненко, С. В. Бреусова, С. М. Коваленко, С. О. Мамедова. – Х. : НФаУ, 2014. – Ч. 2. –  52 с.
 48. Парфумерно-косметичне товарознавство : робочий журнал / І. І. Баранова, В. Г. Дем’яненко, С. В. Бреусова; за ред. І. І. Баранової.  – Х. : НФаУ, 2014. –  67 с.
 49. Коваленко Св. М. Використання сульфурорганічних кислот у лікуванні діабетичних ускладнень : метод. рек. / Св. М. Коваленко, І. І. Баранова. – Х. : НФаУ, 2014. –  34 с.
 50. Медицинское и фармацевтическое товароведение : рабочий журнал / Баранова І.І., Дем´яненко В.Г., Бреусова С.В., Коваленко С.М., Трунова Т.В.; под ред. И. И. Барановой.  − Х. : НФаУ, 2014. – 112 с.
 51. Медичне та фармацевтичне товарознавство (робочий  журнал для студентів спеціальності “Фармація” факультету підготовки іноземних громадян) : метод. реком.  /  І.І. Баранова, В .Г Дем’яненко, С. В Бреусова та ін.  – Х.: Вид-во НФАУ, 2013. –  107 с.
 52. Баранова І. І. Методичні рекомендації до контрольних робіт з фармацевтичного та парфумерно-косметичного товарознавства: метод. реком.  / І.І. Баранова,  С.В. Бреусова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 36 с.
 53. Баранова І. І. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Медичне та фармацевтичне товарознавство”метод. реком./ І.І. Баранова,  С.М. Коваленко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 59 с.
 54. Основи матеріалознавства. Тара та пакування:метод. реком. для студентів спеціальності  ТФП 2 ч. / В .Г Дем’яненко, І. І Баранова, С. В Бреусова та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 65 с; – 67 с.
 55. Дем’яненко В. Г. Медичне та фармацевтичне товарознавство: метод. реком. для самост. роб. студентів спеціальності  “Фармація” та “Клінічна фармація”  2 ч. / В .Г Дем’яненко, І. І Баранова, С. В Бреусова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 135 с.
 56. Демьяненко В. Г. Медицинское и фармацевтическое товароведение: метод. реком. для самост. раб. студентов специальности  “Фармация” 2 ч. / В. Г. Демьяненко, И. И. Баранова, С. В. Бреусова. –  Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 131 с.
 57. Демьяненко В.Г., Бреусова С.В., Демьяненко Д.В., Проскочило А.В. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [Пособие для внеаудиторной и аудиторной работы студентов дневной и заочной форм обучения] Часть1 / Под ред. проф. В.Г. Демьяненко. – Харьков: Изд-во НФаУ, 2012. – 168с.
 58. Демьяненко В.Г., Бреусова С.В., Демьяненко Д.В., Проскочило А.В. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [Пособие для внеаудиторной и аудиторной работы студентов дневной и заочной форм обучения] Часть 2 / Под ред. проф. В.Г. Демьяненко. –Харьков: Изд-во НФаУ, 2012. – 141 с.
 59. Демьяненко В.Г., Бреусова С.В., Демьяненко Д.В., Проскочило А.В. Фармацевтическое и парфюмерно-косметическое товароведение: [Практикум] Часть 1 / Под ред. проф. В.Г. Демьяненко. – Харьков: Изд-во НФаУ, 2012. – 318 с.
 60. Демьяненко В.Г., Бреусова С.В., Демьяненко Д.В., Проскочило А.В. Фармацевтическое и парфюмерно-косметическое товароведение: [Практикум] Часть 2 / Под ред. проф. В.Г. Демьяненко. –Харьков: Изд-во НФаУ, 2012. – 188 с.
 61. Демьяненко В.Г., Бреусова С.В. Програма та завдання до контрольних робіт з фармацевтичного та парфумерно-косметичного товарознавства: [Методичні рекомендації] / За ред. проф. В.Г. Дем’яненко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2012.– 33 с.
 62. Demyanenko D. V. Medical and pharmaceytical commodity science: practical manual / D. V. Demyanenko, V. G. Demyanenko. – Kharkiv: NUPh, 2011. – 257 р.
 63. Медицинское и фармацевтическое товароведение : учебное пособие / В. Г. Демьяненко, В. А. Афанасьева, А. В. Проскочило, С. В. Бреусова; под ред. В. Г. Демьяненко. – Х.: ВСИ «Медицина», 2010. – 296 с.
 64. Медицинское и фармацевтическое товароведение : практикум / Демьяненко В.Г., Афанасьева В.А., Проскочило А.В., Бреусова С.В. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. -295с. (Гриф МОН (№1/11-7007 від 29.07.10)
 65. Медичне та фармацевтичне товарознавство : практикум / Демьяненко В.Г., Афанасьева В.А., Проскочило А.В., Бреусова С.В. К.: ВСВ «Ме-дицина», 2010. -293с. (Гриф МОН (№1/11-7007 від 29.07.10)
 66. Медицинское и фармацевтическое товароведение : практикум / Под ред. В. Г. Демьяненко. – Х.: СПД ФОО Бровін О.В., 2009. –Ч. 1. – 330 с.
 67. Медицинское и фармацевтическое товароведение : практикум / Под ред. В. Г. Демьяненко. – Х.: СПД ФОО Бровін О.В., 2009. –Ч. 2. – 310 с.
 68. Фармацевтическое и медицинское товароведение. Часть 1.: уч. пособие / Демьяненко В.Г., Сичкарь Л.А., Дихтярев В.И., Кабачный Г.И., Пономарева Л.Н. – Х.: НФаУ, 2007-322с.
 69. Фармацевтическое и медицинское товароведение. Часть 2.: уч. пособие / Демьяненко В.Г., Сичкарь Л.А. – Х.: НФаУ, -174 с.
 70. Товароведение. Часть 1: уч. пособие / Демьяненко В.Г., Сичкарь Л.А., Пономарева Л.Н. – Х.: НФаУ, 200 -144 с.
 71. Товароведение. Часть 2: уч. пособие / Демьяненко В.Г., Сичкарь Л.А., Пономарева Л.Н. – Х.: НФаУ, 200 -150 с.
 72. Товароведение : уч. пособие / Гридасов В.И., Винник Е.В., Оридорога Л.М. – Х.: НФаУ, 2003. -188 с.
 73. Товарознавство : навч. пос. / Гридасов В.І., Вінник О.В., Оридорога Л.М. – Х.: НФаУ, 2003. -176 с.
 74. Фармацевтичне і медичне товарознавство : навч. пос. / Гридасов В.І., Вінник О.В., Оридорога Л.М. – Х.: НФаУ, 2002. -160 с.
 75. Гридасов В. И. Фармацевтическое и медицинское товароведение / В. И. Гридасов, Л. М. Оридорога, Е.В. Винник. – Х.: Изд-во НФАУ, 2000. – 204 с.
 76. Радиационное облучение в технологии фитохимических препаратов : монография / Под ред. В. Г. Демьяненко. – Х.: Основа, 2000. – 226 с.

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ НФаУ (eaNUPh)

Print Friendly, PDF & Email